نـ ــ ــفـ ـ ـس هـا ی بـ ــا ر و ن

ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد “خـــــــــــدا “

بهمن 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
19 پست
آرامش
18 پست
خدای_من!
28 پست
ماه_من_!
4 پست
خدای_من_!
8 پست
عشق
5 پست
چی_میشد_؟
4 پست
حلالم_کن
4 پست
نور
4 پست
غصه_چرا؟
5 پست
!!!
1 پست